Bygg- og anleggstenknikk
Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.
Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

HFO kan formidle læreplass i de følgende fagene i studieretngingen bygg- og anleggsteknikk.

 

 

 

TømreRfaget

 

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringen. Faget blir drevet i store og små virksomheter over hele landet, og fagutøvelsen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert verktøy og utstyr. Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag som skal være med på å sikre estetiske og kulturelle verdier i bransjen.

 

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse på bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer. Opplæringen skal også være med på å fremme selvstendighet, kreativitet, yrkesstolthet, gode og trygge arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

 

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlag for ei bærekraftig utvikling. Opplæringen skal sikre kravene til helse, miljø og sikkerhet.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer.

 

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i tømrerfaget

 

Tømrerlærling - David  Larsen

 Tømrerlærling - Levi Johnsen

Jørgen Evensen Holmgren - tømrerfaget - Nyboloft Entreprenør AS - her under NNM i tømring

 

 

 

 

RØRLEGGERFAGET

 

Rent drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et moderne samfunn. Arbeidsoppgavene til rørleggeren varierer fra enkle reparasjoner i boliger til kompliserte rørinstallasjoner med automatisk styring der arbeidet blir utført etter tegninger og beskrivelser.

 

Opplæringen skal medvirke til å sikre kompetanse på ledningsnett i grunnen, installasjon, service og reparasjon av sanitæranlegg, vannboren varme og tekniske anlegg. Videre skal opplæringen medvirke til energiutnytting på best mulig måte ved hjelp av varmepumpeteknikk og ved automatisering av energianleggene. Installasjon av varmeanlegg er viktig for godt inneklima i bygninger og for det ytre miljøet.

 

Opplæringen skal også medvirke til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise den bredden faget har som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal sikre kravene til helse, miljø og sikkerhet.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev.

Yrkestittelen er rørlegger.

 

 Rørleggerfaget - Stian Olaussen Pedersen, Rørlegger Berntsen AS

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i rørleggerfaget

 

 

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget omfatter produksjon, montasje, modernisering, rehabilitering og reparasjon av ventilasjonsanlegg, fasader og tak. Faget skal bidra til å sikre god luftkvalitet, hindre forurensning, sørge for godt inneklima og bidra til redusert energiforbruk.

 

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på produksjon, montering og service av ventilasjonsanlegg.

 

                             Ventilasjon og blikkenslager - Ole Petter Wiik

Opplæringen skal også legge vekt på hvordan en skal beskytte bygg mot vær og vind ved tekking av tak og fasade med tilhørende beslag og detaljer. Videre skal opplæringen bidra til å ivareta estetiske og arkitektoniske uttrykk.

 

Opplæringen skal bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet og kildesortering.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Yrkestittel er blikkenslager.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget

 

 

 

Feierfaget

 

I Norden har feierfaget røtter tilbake til 1600-tallet, da den dansk-norske kongen Kristian IV hentet faglærte feiere fra Tyskland for å feie skorsteinene på sine slott. Siden den gang har faget utviklet seg mye og tilpasset seg tidens krav. Brannforebyggende tiltak, tilsyn og informasjon har i dag en mer sentral rolle enn tidligere, da feiing av skorsteiner var hovedbeskjeftigelsen.

 

De samfunnsmessige konsekvensene av branner er alvorlige med hensyn til både personskader og økonomiske tap. Gjennom informasjon om riktig montering og bruk av fyringsanlegg og andre brannforebyggende tiltak skal feierfaget bidra til å forebygge brann og annen skade.

                           Feierfagetlærling -  Andreas Belika Nilsen

Feierfaget kan på den måten medvirke til å sikre store samfunnsverdier. Videre skal faget bidra til å redusere utslipp fra fyringsanlegg, og dermed bekjempe luftforurensning og hindre skader på miljøet.

 

Opplæringen skal utvikle lærlingens evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til brannforebyggende tiltak som tekniske løsninger, rømningsveier, varslings- og slokkingsanlegg og lagring av brannfarlige produkter. Opplæringen skal legge vekt på evnen til å kommunisere med kunder og kolleger og bidra til å fremme tverrfaglig samarbeid. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet skal spille en sentral rolle i arbeidet med faget. Videre skal opplæringen stimulere til kreativitet, nyskaping og faglig oppdatering, både innen ny teknologi og produktutvikling. Opplæringen skal også utvikle lærlingens evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig etter tegninger. Den skal legges slik til rette at lærlingen dyktiggjøres i å følge gjeldende regelverk og prosedyrer, og utvikler evnen til å planlegge, vurdere og dokumentere eget arbeid.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er feier.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Vær oppmerksom på at fellesfag på VG2 nivå og en eksamen i feierfaget må bestås i løpet av læretiden.

 

Læreplan i feierfaget.

 

 

 

BETONGFAGET

 

Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Gjennom utvikling og utbygging av bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget skal ivareta samfunnets krav til en bærekraftig utvikling.

 

Opplæringen skal bidra til utvikling av prefabrikerte betongelementer og plassbygde betongkonstruksjoner. Opplæringen skal legge vekt på både tradisjonelt håndverk ved bruk av manuelle metoder og industriell framstilling av betongelementer med avansert utstyr. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

 

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygg- og anleggsplasser. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er betongfagarbeider.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i betongfaget.

 

 

 

MURERFAGET

 

Murerfaget skal bidra til bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk. Faget skal bidra til å sikre bygninger mot vær og vind og medvirke til et godt inneklima.

 

Opplæringen skal bidra til kompetanse på muring av fasader, peiser og skorsteiner og flislegging. Videre skal opplæringen utvikle kompetanse innen teglsteinsmuring, blokkmuring, puss, flislegging, våtromsarbeid og skifer- og natursteinsmuring, og samtidig ivareta estetikk og kulturelle verdier.

 

Opplæringen skal også bidra til å fremme, kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Yrksetittel er murer.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbl.no.

 

Læreplan i murerfaget.