Service og samferdsel

Du som velger service og samferdsel vil senere være bedriftens ansikt utad. Du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre mennesker å gjøre. Du må også kunne vise respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer.
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. I disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt.

 

 

 

KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET

 

Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet.

 

Opplæringen skal medvirke til å utvikle lærlingens kompetanse i kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kunnskap om virksomhetens organisering og strategi for kommunikasjonsløsninger internt og eksternt. Opplæringen skal fremme kompetanse i bruk av økonomisystemer og i gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.

 

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle endringskompetanse. Opplæringen skal vektlegge bruk av virksomhetens digitale verktøy til kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Den skal legge til rette for å utvikle lærlingens praktiske kontorfaglige ferdigheter knyttet til egen arbeidsplass og funksjon i virksomheten.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er kontor- og administrasjonsmedarbeider.

 Kontor- og administrasjonsfaget - Elisabeth Wahl, Husbanken Kontor- og administrasjonsfaget - Katrine B. Danielsen, Hammerfest Næringshage AS


Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.
 

Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget

 

 

 

IKT SERVICEFAGET

 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter. Faget skal fremme kunnskap om konsekvenser av feil bruk og manglende sikkerhet i IKT-systemer.

 

Opplæringen skal bidra til kunnskap om etikk som grunnlag for å utvikle tillit mellom medarbeidere for at de skal samarbeide og kunne yte service til brukere av IKT-tjenester. Videre skal opplæringen fremme utvikling av kunnskap om virksomhetens oppgaver og hvordan IKT kan brukes ved utvikling av virksomheten. Økonomiske og faglige vurderinger av IKT-drift og systemendringer samt veiledning av brukere i anvendelse av IKT-systemene inngår i opplæringen.

 

Opplæringen skal fremme kommunikasjon på norsk og engelsk. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan delta i planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver innen drift av IKT-systemer der endringer gjennomføres kontrollert og er i samsvar med virksomhetens behov og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle en profesjonell kundebehandling i brukerstøtte og tjenesteutvikling.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er IKT-servicemedarbeider.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i IKT Servicefaget

 

 

 

SALGSFAGET

 

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

 

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.

 

Opplæringen skal legge til rette for praktiske salgsaktiviteter der lærlingen møter krav som stilles til en yrkesutøver i salgsfaget. Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse i å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er salgsmedarbeider.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i salgsfaget.

 Salgsfaget - Alf Tony Løvberg, Byggmakker BlochSalgsfaget - Alf Tony Løvberg, Byggmakker Bloch

 

 

 

REISELIVSFAGET

 

Reiselivsfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse knyttet til det helhetlige reiselivsprodukt.

Det inkluderer kundebehandling, service, salg, markedsføring, utvikling av reiselivsprodukter, transport og transportformidling. Faget skal medvirke til å utvikle kompetanse til å møte behovene til ulike kundegrupper i et marked med høye krav til kvalitet og opplevelser. Dette krever kunnskap om samanhenger mellom egen virksomhet og egen destinasjon og andre destinasjoner som virksomheten må ta hensyn til for at kunden skal få en god reiselivsopplevelse.

 

Opplæringen skal medvirke til å utvikle kompetanse som kan bidra til en bærekraftig utvikling i virksomheten og på destinasjonen. Videre skal opplæringen legge grunnlag for yrkeskompetanse knyttet til reiselivsvirksomheter. Opplæringen skal fremme kompetanse om kvalitetssikring, produktutvikling og økonomiske sammenhenger som er avgjørende for lønnsomheten i virksomheten. Opplæringen skal medvirke til å gi lærlingen kompetanse til å utarbeide rapporter for vurdering av produktiviteten i virksomheten. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.

 

Opplæringen skal legge vekt på kompetanse i kommunikasjon og samhandling med kunder og gjester, kollegaer

og samarbeidspartnere med forskjellig kulturell bakgrunn. Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kompetanse i service- og vertskapsrollen i kontakt med både kunder, gjester og kollegaer. Videre skal opplæringe legge til rette for at lærlingen kan være med på å utvikle produkten til virksomheten og markedsføringstiltak.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er reiselivsmedarbeider.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i reiselivsfaget.

 

 

 

LOGISTIKKFAGET

 

Logistikkfaget skal legge grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøvelse innen lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse. Faget skal fremme kompetanse til å ivareta miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk og bransjens krav til lønnsom og effektiv drift.

 

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse til å utføre logistikkoppgaver på person- og godsterminaler og i bedrifter der varegjennomstrømming og forflytning av varer og gods er en del av virksomheten. Videre skal opplæringen bidra til å fremme kompetanse om effektiv informasjonsflyt i forbindelse med transport og lagring av varer og gods. Opplæringen skal fremme kompetanse om faktorer som kan påvirke lønnsomheten ved transport og lagring av varer og gods.

 

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen gjennom samhandling med kunder, leverandører og kollegaer møter krav som stilles til service og profesjonell kundebehandling. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens kompetanse om regelverk for helse, miljø og sikkerhet i transportbransjen og kompetanse om lærebedriftens driftsrutiner.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel er logistikkoperatør.

 

Les om skoleløp, aktuelle arbeidssteder, sentrale arbeidsoppgaver og personlige egenskaper på www.vilbli.no.

 

Læreplan i logistikkfaget.